Cíle a aktivity projektu online lektorství

Cíle projektu

Mezi hlavní výstupy lze počítat:

 • - oveření metody
 • - rozšírené povědomí o metodě
 • - vyškolené žáky
 • - vyškolené učitele
 • - metodické příručky a studijní
 • - vědecké zhodnocení projektu, publikace
 • - projektový web
 • - navázané spolupráce

Klíčové aktivity

 • Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech
 • Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a oveřování klícových kompetencí žáku za účelem zvyšování kvality vzdělávání
 • Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zarízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP
 • Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků
 • Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zameřená na širší pedagogickou i rodičovskou verejnost na regionální úrovni
 • Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování
 • Rozvoj partnerství a sítování - partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání
 • Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí
 • Zavádení vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyku(včetně e-learningu)