Shrnutí průběhu a dosažených cílů

Projekt byl zahájen 1. 9. 2011 a ukončen 31. 12. 2012.

Stručný popis průběhu realizace projektu

V prvním měsíci realizace byl sestaven metodický tým, určena pravidla práce a odstartována příprava metodických listů. Ta probíhala po celou dobu realizace projektu. Metodické listy byly průběžně ověřovány v hodinách realizovaných lektory připojenými na dálku prostřednictvím videokonference, kdy každý lektor se věnoval vždy skupince přibližně čtyř dětí. Při hodinách byla pozornost věnována aktivitám zaměřeným na posilování komunikačních kompetencí, týmovou práci, propojování znalostí z různých předmětů a rozšiřování všeobecného přehledu. Zásadní roli sehrál informační systém pro provozní podporu metody online lektorství v kontextu primárního vzdělávání, který byl pro potřeby projektu vytvořen a průběžně rozšiřován dle potřeb. Do systému lektoři evidovali pokrok zapojených žáků a jejich individuální potřeby, tyto informace byly k dispozici též učitelům a řídícím pracovníkům realizačního týmu. Prostřednictvím systému byly sdíleny metodické listy, probíhala komunikace, ověřování technických parametrů připojení lektorů i škol a systém sloužil i dalším účelům.

Dosažené cíle projektu

Počet nově vytvořených produktů: 14 (plánovaná hodnota byla 12)

Počet podpořených osob: 831 (plánováno bylo 780)

Mezi konkrétní dosažené výsledky lze počítat:

 • 831 podpořených dětí
 • 3 vytvořené a ověřené kurzy pro tři stupně obtížnosti
 • 1 vytvořený informační portál o metodě
 • 1 vytvořený informační systém pro provozní podporu realizace metody
 • 1 vytvořený e-learningový kurz „Úvod do problematiky online lektorství“
 • 1 odborná studie – zhodnocení vhodnosti online lektorství pro 4. a 5. ročníky
 • 1 sborník seminárních prací
 • 12 podpořených pedagogických pracovníků

Především ale byla v ČR vůbec poprvé systematicky pilotně ověřena metoda online lektorství na ZŠ. Zvlášť inovativní bylo využití lektorů anglického jazyka z Filipín a intenzivní využívání vytvořeného informačního systému prakticky ve všech aktivitách.

Zpětná vazba od cílových skupin

Sběru zpětné vazby byla věnována značná pozornost. Mimo jiné byly zorganizovány strukturované dotazníky (opět prostřednictvím informačního systému). Těch se zúčastnila většina v tu dobu zapojených dětí, lektorů a učitelů a část rodičů. Zpětná vazba byla celkově velmi pozitivní. Například na otázku „Přispěly hodiny s lektory k tomu, že jsi získal větší jistotu pro komunikaci s cizinci?“ pouze 7,4% dětí odpovědělo „velmi málo“ nebo „vůbec“:

graf získané komunikační jistoty

Žáci popsali své dojmy i slovně, velmi často se objevovala vyjádření, jako např. „Odnesla jsem si nová slovíčka, a zážitek že dokážu komunikovat s rodilým mluvčím a v podstatě mu rozumím.“. Taktéž všichni zapojení učitelé projekt zhodnotili kladně. Uvedli například: „Mnozí žáci si konečně uvědomili a v praxi si ověřili, jak důležitá je znalost a praktické používání AJ v jejich budoucím studiu, povolání a konečně i v běžných životních situacích.“

Publicita projektu

Publicita byla naplněna opatřeními:

 • Označení logolinkem na všech dokumentech
 • Patičkou v e-mailech
 • Pamětními mincemi, tričky, sklenicemi, certifikáty
 • Závěrečnou konferencí
 • Webem projektu
 • Tiskovými zprávami zveřejněnými na webu a rozesílanými médiím
 • Prezentacemi na konferenci asociace učitelů angličtiny (ATECR) a na FIM UHK
 • Tištěnými materiály pro děti, rodiče, učitele
 • Dalšími způsoby

Rovné příležitosti

Vedlejším efektem projektu je jeho příspěvek dětem k jejich vnímání světa jako otevřeného multikulturního prostoru, kde mají své místo lidé různé národnosti, zvyků, náboženství, jazyka, rasy. Týmové aktivity podporovaly ducha spolupráce uvnitř kolektivu a tak pomáhaly předcházet negativním sociálním jevům (šikana apod.). Lektoři byli v tomto směru metodicky vedeni.

Udržitelný rozvoj

Problematika ŽP byla ve vhodné míře zařazena do témat probíraných lekcí. Celá jedna lekce se například zaměřovala na Den Země a související otázky odpověnosti vůči přírodě a prostředí. Projekt především ověřil metodu výuky, která je velmi efektivní a šetrná vůči ŽP. Lektoři mohou pracovat z domova, není třeba spotřebovávat zdroje na jejich mobilitu, ubytování apod.